A valódi viták otthona

Reflektor

4 nyugtalanító fordulat, amit száz évvel ezelőtt helyesen jósolt meg A Nyugat alkonya

Írta: Istvánffy András

2017. március 21. - szénhidra

ny01.jpg

Oswald Spengler pont száz évvel ezelőtt, 1917 tavaszán zárta le A Nyugat alkonya első kötetének kéziratát. A hatalmas történetfilozófiai mű eredeti módon értelmezte újra az emberiség történelmét. Ezzel persze sokan kísérleteztek már, és ha szkeptikusak akarunk lenni, azt mondhatjuk, hogy csak a képzelet szab határt annak, milyen rendszert látunk bele a múlt eseményeibe.

Spengler azonban ennél többet állít: szerinte a múltbeli minták alapján elég pontosan meg lehet jósolni a jövőt. Nem az egyszeri konkrét eseményeket, hanem a fő kulturális és politikai trendeket.

Egy évszázad eltelt A Nyugat alkonya megírása óta. Ez már elég hosszú idő ahhoz, hogy érdemes legyen visszanézni, és ellenőrizni, beigazolódtak-e Spengler jóslatai. Már csak azért is, mert ha igen, akkor lehet, hogy tényleg rátapintott valami lényegesre.

Rövid elméleti kitérő

Spengler szerint a történelemből időnként magaskultúrák emelkednek ki, amelyek élete ugyanazokon a ciklusokon megy végig. Bármennyire is különböznek a felszínen az események, ugyanazt a belső lényeget fejezik ki. Minden magaskultúra egy idő után kifutja magát, így a korábbi kultúrák történetének vizsgálatával az is világossá válik, hogy milyen stádiumokon fog még végigmenni a Nyugat.

A Nyugati magaskultúra a frank előidőszak után 900 körül vette kezdetét. Ez elsőre furcsa dátumnak tűnhet, de Spengler igen eredeti és meggyőző módon tagolja az antikvitás, a kereszténység, az iszlám és a Nyugat történelmét. Ennek bemutatása azonban messzire vezetne, és még hosszabbra nyújtaná ezt a hosszú posztot, úgyhogy ettől tekintsünk el. Spengler a könyvében részletesen elemzi az egyiptomi és a kínai civilizáció történetét is, de a posztban csak az antikvitásból idézek példákat arra, hogy mi vár a Nyugatra, mert ezek lehetnek ismerősek a legtöbbünk számára.

Spengler szerint minden magaskultúra előbb a „kultúra”, majd a „civilizáció” korszakát járja be - ez utóbbi egy kb. 600 évig tartó szakasz, amikor a materiális világban eléri a csúcsteljesítményeit, ugyanakkor vallási, szellemi és kulturális alkotóereje már kimerült és csak árnyéka önmagának. Az antikvitás Nagy Sándor idejében, a nyugati világ pedig Napóleon időszakában lépett be a „civilizáció” szakaszába.

A „Nyugat alkonya” kifejezés tehát nem azt jelenti, hogy mindjárt lerohannak minket a barbárok, Spengler szerint még legalább 400 év hátra van a nyugati civilizációból, de a materiális sikerek és technológiai áttörések közepette ez már a lefelé menés és a szétesés időszaka. Mivel a „civilizáció” időszakán belül minden magaskultúrában ugyanazok a folyamatok játszódnak le, Spengler szerint meg lehet mondani, hogy mi vár ránk.

Nézzünk négy fordulatot, aminek a saját korában nem sok jele volt, mégis helyesen jósolt meg.


1. Az emberek elfordulnak a politikai ideológiáktól

ny02.jpg

Spengler egyik legfontosabb jóslata az volt, hogy a tömegek el fogják veszteni a politikai ideológiákba vetett hitüket. Azok az eszmék, amelyekért forradalmak törtek ki, amelyekért az emberek a mártíromságot is vállalták, csak egy rövid átmeneti időszakot jelentenek a történelemben.

Mindazonáltal ezek az absztrakt eszmények csupán két évszázadnyi (a pártpolitika évszázadai) hatalommal rendelkeznek. Végül nem megcáfolják őket, hanem érdektelenné válnak. Rousseau már régen az, Marx rövid időn belül az lesz. Nem ettől vagy attól a teóriától fordulnak el az emberek, hanem az elméletekben való hittől egyáltalában – és ezzel a XVIII. század rajongó optimizmusától, hogy a nem kielégítő tények fogalmak segítségével megjavíthatóak lennének.” (II. 555)

Senkinek sem lehet kétsége afelől, hogy az elmélet korszaka számunkra is leáldozott. A liberalizmus és a szocializmus valamennyi nagy rendszere 1750 és 1850 között jött létre. A marxi hagyaték – az utolsó ezek között – ma már majdnem százéves. Materialista történelemfelfogásával lényegileg a racionalizmus végső konzekvenciáját és ennélfogva lezárását jelenti.” (II. 556)

Spengler így tipizálja a „civilizáció” időszakának politikai életét: miután megdől a régi rendek hatalma, a „szellem” és a „pénz” küzdelme kezdődik meg. Kezdetben a „szellem” látszik uralni a közéletet, az emberek szinte vallásos hittel hisznek politikai ideológiákban, és bíznak abban, hogy a világ megváltoztatható. Végül mindez illúziónak bizonyul, a gazdasági erők győznek a politikában, az emberek pedig elfordulnak tőle.

Végül mindenféle program feleslegessé válik, hiszen a hatalomért folytatott harcban már csak útban van. A belé vetett hit csak a nagyapának vált dicsőségére; az unoka már csak a provincializmus jelét látja benne.” (II. 556)

Vérpatakok áztatták a világvárosok flaszterét, hogy a demokrácia nagy igazságai megvalósuljanak, hogy kivívják azokat a jogokat, amelyek nélkül nem tűnt érdemesnek az életet leélni. Most megvannak ezek a jogok, de fenyegetéssel sem lehet rávenni az unokákat, hogy éljenek velük. Száz év kell csak, és maguk a történészek sem értik már a régi vitákat. A tisztességes emberek már Caesar korában sem nagyon vettek részt a választásokon. A nagy Tiberiusnak is megkeserítette az életét, hogy korának legtehetségesebb emberei mindenfajta politikától távol tartották magukat, és Nero már fenyegetéssel sem tudta a lovagokat arra kényszeríteni, hogy jogaik gyakorlására Rómába jöjjenek.” (II. 530)

A politikai eszméktől való elfordulás leírásában nem nehéz ráismerni a korunkra. Nagyapáink és dédapáink generációjában még olyan szenvedélyeket váltottak ki az ideológiák, mint egykor a vallásháborúk. De ma már ki akar meghalni egy politikai eszméért?

Az elképesztő az, hogy Spengler mindezt az 1920-as évek elején írta meg műve második kötetében. Vagyis a politikai ideológiák eltűnésére abban az időszakban fogadott, amikor az egész világ szenvedélyesen vitatkozott a bolsevik forradalom által megnyitott lehetőségekről, Olaszországban a fasizmus diadalmenete folyt, a német utcákon pedig nacionalista és náci szabadcsapatok verekedtek a szociáldemokrata és kommunista munkásokkal. A korhangulat politikaibb volt mint valaha, Spengler mégis azt mondta, hogy nem csak ezek az eszmék, de úgy általában a politikai eszmék is rövidesen eltűnnek.

Igaza lett.

És mi győzi le a politikai ideológiákat? A „pénz” uralma. A pártok a gazdasági hatalmak kiszolgálóivá válnak, és eltűnnek az igazi nagy formátumú államférfiak.

A gazdaság privát hatalmai szabad utat követelnek a nagy vagyonok megszerzéséhez. Semmilyen törvényhozás nem állhat az útjukban. Ők akarnak törvényeket hozni a maguk érdekeinek megfelelően, és ehhez felhasználják a maguk teremtette eszközeiket, a demokráciát, a lefizetett pártokat.” (II. 618)

Körülbelül itt tartunk most.


2. A racionalizmus visszaszorulása

ny03.JPG

Spengler saját idejét, a századfordulót a racionalizmus koraként jellemezte. Ebben lényegében az egész korabeli szellemi élet egyetértett vele.

Tetőpontjára jut a mechanikus világfelfogás. Ez korunk igazi vallása. Aki még most is meg van győződve róla, hogy (hagyományos értelemben) vallásos, hogy „Istenben hisz”, az ámítja magát a világot illetően, amelyben éberléte tükröződik. A vallási igazságok mindig mechanikai igazságok a számára.” (II. 372)

Korának teozófiai és más spirituális irányzatait is súlytalannak tartotta:

Puszta játék ez csak a mítosszal, amelyben senki nem hisz, kultikus kedvtelés, amellyel a belső sivárságot szeretnék kitölteni. Az igazi hit továbbra is az atomokba és a számokba vetett hit, de szüksége van valamiféle művelt hókuszpókuszra, hogy tartósan elviselhető legyen.” (II.374)

Ebben az időszakban az értelmiség, az irodalom, és napi sajtó is a racionalizmus további diadalmenetét vetítette előre a jövőbe: a babonák végleges eltűnését és a tudomány teljes győzelmét várta a vallás felett a 20. század végére.

Aki korának trendjeit vizsgálta, az valóban ezt a jövőt láthatta előre. Spengler azonban nem a pillanatnyi közhangulatból, hanem a nagy kulturális ciklusokból olvasott, így más következtetésre jutott, és pontosan az ellenkezőjét jósolta meg: az emberi észbe vetett optimista hit hamar elenyészik, és a racionális világfelfogás elveszti a lelkek feletti uralmát.

Ha ma körbe nézünk, és látjuk miben hisznek embertársaink, mennyire megrendült a tudományos igazságokba vetett bizalom, és hogy a tudományos intézmények a médianyilvánosságban manapság olyan kétségbeesett utóvédharcot folytatnak, ami lassan a katolikus egyház hasonló vergődésére emlékeztet, akkor nem lehet kétségünk afelől, hogy igaza lett.

Ma persze nem nagy ügy észrevenni a racionalizmus visszaszorulását. De hogy valaki száz évvel ezelőtt, a racionalizmusba vetett optimista hit korszakában előre megmondta, hogy ez lesz – annak más jóslataira is érdeme odafigyelni.


3. A vallási szinkretizmus robbanása

ny04.jpg

Spengler a magaskultúrák belső ciklusainak tanulmányozása alapján 1917-ben azt jósolta, hogy a nyugati lelkiség következő nagy fordulata a vallási szinkretizmus robbanása lesz. Ez alatt egy olyan zavaros spirituális katyvaszt értett, ami alulról jön, spontán módon alakul ki a nép körében, és egyszerre hoz be kívülről egzotikus tanokat, illetve hoz vissza korábban már túlhaladottnak gondolt rítusokat.

Ez a szinkretizmus „egyidejűleg” lép fel az antikvitásban, Indiában, Kínában és a népi iszlámban. Mindenütt racionalista tanokra rakódik rá, és sokféle paraszti, koraidőbeli és egzotikus motívummal tűzdeli tele őket. Az antik szinkretizmus, amely jól megkülönböztethető a mágikus pszeudomorfózis kései szinkretizmusától, Kr. e. 200-tól kezdve az orphikától, Egyiptomból, Szíriából kap motívumokat.” (II. 377)

Az 1960-as évek nagy kulturális fordulatával pontosan ez következett be. Hirtelen betörtek és gyorsan mainstreammé váltak a különböző távol-keleti, indián és régi pogány tanok. Ami a hatvanas években még izgalmas újdonság volt, ma már a hétköznapok magától értetődő formája. A „maguk módján vallásos emberek” bármiféle koherens világkép nélkül, egyéni ízlés szerint hisznek egyszerre az asztrológiában, egyes keresztény tanokban, meditálnak és követik a feng shui-t.

A racionalizmus visszaszorulásával nem a korábbi vallás szerezte vissza elvesztett befolyását, hanem egy minden belső rendszert nélkülöző spirituális és ezoterikus hullám jött alulról. A nyugati szellemi életet egykor a tudomány és az egyház harca határozta meg. Ma a régi ellenfelek együtt nézik iszonyodva a mindent összemosó ezoterikus katyvaszt.

Ha Spengler nem is tudta pontos formában előre elképzelni az indiai gurukhoz özönlő nyugati hippiket, sem Paulo Coelho könyveit minden háztartásban, mégis helyesen jósolta meg száz évvel ezelőtt, hogy ezoterikus-spirituális robbanás következik a nyugati civilizációban. Ma ez közhely, evidensen ebben élünk, de a császári Németország poroszos világából ezt előre megmondani szép teljesítmény.


4. A posztmodern filozófia uralma

ny05.jpg

Spengler szerint a filozófiai trendek is a kultúra ciklusaival összhangban futnak fel és tűnnek el. A nyugati filozófiai szerinte éppolyan korszakokon megy keresztül, mint az antik filozófia.

Korát úgy értékelte, hogy a nagy rendszeralkotó filozófia (pl. Kant, Hegel) többé nem lehetséges, és az azt követő etikai központú gondolkodás (pl. Schopenhauer, Nietzsche) is kimerülőben van. Ezután a szkepszis filozófiájának korszaka következik.

Spengler azt mondta, hogy a mi szkeptikus filozófiánknak sajátosan nyugati jellege lesz: ez a kultúra a leginkább történelemtudatos, így ennek köszönhetően a filozófiai szkepszise is a történetiségre fog épülni: vagyis azért nem lehetünk többé biztosak semmiben, mert minden kijelentés csak történeti kialakulásának folyamatában és kontextusában értelmezhető. 1917-ben azt jósolta, hogy ez lesz a huszadik század filozófiája.

Spengler annyiban tévedett, hogy az etikai filozófiának még következett egy nagy felfutása, az 1920-40-es évek nagy hatású egzisztencialista hulláma, ezután azonban láthatóan valóban kifulladt az etikai gondolkodás. Ami ezután jött Foucault-val, Derrida-val (de akár a kései Heideggerrel is), a posztstrukturalizmussal, a dekonstrukcióval, genderizmussal, az egész posztmodern filozófiával, az pontosan az volt, amit Spengler előre megjósolt.

Ha bárkit idegesítenek a mindent relativizáló posztmodern elméletek, kellemes elégtétel lehet, hogy őket meg már előre relativizálta Spengler.


Oké, de akkor mi vár ránk?

ny06.jpg

Ha Spengler ilyen jól meg tudta mondani, hogy mi következik a huszadik században, akkor mit mond, mi az, ami még ezután jön?

Tömören két dolog: a „cezarizmus” és a „második vallásosság”.

A „cezarizmus” a végső politikai fordulat, amikor a politikai ideológiákat legyőző pénzuralom is vereséget szenved a meztelen politikai hatalomgyakorlással szemben.

A politikai ideológiák visszaszorulása ugyanis nem jelent egyensúlyi állapotot. A gazdaság uralma a közélet fölött végül elviselhetetlenné válik, nem csak lelkileg, de a magánérdekek tombolása sehogy sem hozza el az áhított közjót. A rendszer fenntarthatatlanná válik, és csak valamilyen egyeduralmi formával lehet korrigálni.

Fontos megjegyezni, hogy Spengler szerint a cezarizmus nem azért jön létre, mert egy-egy hatalomvágyó akarnok elszabadul. Ilyen emberek minden időszakban felbukkannak. A cezarizumus azért következik be, mert a gazdasági hatalmak által vezetett világ kormányozhatatlanná válik, és a népben belülről jövő igény támad az egész közösséget képviselő vezetésre.

A pénz révén maga a demokrácia is megsemmisíti magát, miután a pénz a szellemet már kiirtotta. De éppen azért, mert szétfoszlott az az álom, hogy a valóság egy Zénón vagy egy Marx gondolatai következtében valaha is megjavítható lenne, és mert az emberek megtanulták, hogy a valóság birodalmában a hatalmi akarat csak egy másik által dönthető meg, ezért végül mély vágy támad az iránt, ami az ősi, nemesi tradíciókból még él. Az emberek megcsömörlöttek a pénzgazdaságtól. Egy bárhonnan jövő megváltásban reménykednek, s várják, hogy megszólaljon a becsület és a kötelesség igazi hangja.” (II. 569)

A cezarizmusról ezt írja:

„Ha a jövő hatalmasai – mivel a kultúra nagy politikai formái visszavonhatatlanul szétesnek – a világot magánbirtokként uralják is, e formátlan és korlátlan hatalomnak akkor is feladata lesz a világról gondoskodni, ami szöges ellentéte a pénzuralmi korszak érdekeinek, és ami magas fokú becsületességet és kötelességtudatot követel.” (II. 570)

A cezarizmust ne keverjük össze olyan külső jegyekkel, mint az egyeduralom vagy a zsarnokság. Ha a modern cézárokról Hitler és Sztálin jutna eszünkbe, akkor tévedünk. Ők még egy korábbi civilizációs ciklushoz tartoznak, a „szellem” korszakához, amikor politikai ideológiák uralták a közéletet és az emberek lelkét, még mielőtt a „pénz” végső győzelmet aratott volna a „szellem” felett.

A cezarizmus semmilyen ideológiát nem képvisel, egy „belülről formátlan” hatalom, amely pusztán csak igazgatja a világot, és amellyel kapcsolatban az emberek sem éreznek különösebben semmit. Spengler szerint:

„Már Marcus Aurelius alatt is csupán önmagukra gondoltak a városok és a falvak, mint ahogy az uralkodó tevékenysége is csak a többi mellett végzett magánügy volt. A távolabb lakók számára ő, csapatai és céljai éppúgy közömbösek voltak, ahogy az ellenséges germán seregek szándékai.” (II. 533)

Hasonlítsuk ezt össze azzal, hogy Hitler és Sztálin tevékenysége milyen mélyen foglalkoztatta a kortársaikat, milyen szenvedélyeket ébresztettek, hogy tetteikben az emberek a nagy végső kérdésekre adott választ keresték, hogy az eszmék, amiket képviseltek gyakorlatilag valláspótlékként működtek – és akkor látjuk, hogy a zsarnokság várhatóan hasonló formája ellenére miben lesz más a Spengler által megjósolt cezarizmus. Persze ha eljön.

De mikor jön?

Az antikvitásban száz évvel a vallási szinkretizmus megjelenése után, a Kr. e. 1. században kezdett kialakulni, és kb száz év felfordulás kellett a végső formája elnyeréséhez. Spengler azt jósolta, hogy ez a folyamat nálunk 2000 körül fog elindulni. Ebből egyelőre nem sok látszik, jelenleg teljes a „pénz” uralma a közélet fölött.

Ha Spengler-nek igaza van, akkor - mivel a cezarizmus nem egyik pillanatról a másikra alakul ki - nem valószínű, hogy a mi életünkben látni fogjuk, legfeljebb a „pénz” uralmának egyre gyarapodó válságjelenségeit élvezhetjük majd.

A cezarizmus megjelenése után a lelkiségben egy újabb fordulat következik:

Körülbelül kétszáz évvel a vallási szinkretizmus robbanása után kezdődik el a „második vallásosság” időszaka. Ez a kultúra eredeti vallásának valamilyen lebutított, egyszerű formában való visszatérését jelenti.

„Semmi nem épül, semmilyen eszme nem bontakozik ki – mint amikor a köd oszlik a föld felett: ősi formák lépnek elő újra, először homályosan, később egyre világosabban. A második vallásosság nem tartalmaz többet, mint az első, a korai, az igazi, csak másként megélve, másként kifejeződve. Először visszaszorul a racionalizmus, aztán megjelennek a koraidő alakjai és végül a primitív vallás egész világa.” (II. 375)

„A második vallásosság a cezarizmusnak, a kései civilizációk végső politikai állapotának a szükségszerű párja.” (II. 375)

Spengler szerint ez még jóval arrébb van, valamikor a 22. századra várható a megérkezése. Míg a cezarizmust elég könnyen el tudjuk képzelni, valamiféle széleskörű, primitív népi keresztény reneszánszot egyelőre nehéz magunk előtt látni, de Spenglernek a korábbi közhangulattal szemben tett jóslatai is bejöttek.

 

 

 

Te követed már a Reflektort a Facebookon? Nem! Akkor ITT most megteheted! Köszönjük!

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://reflektor.blog.hu/api/trackback/id/tr1812358669

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

2017.03.22. 19:47:21

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: Nem tartok ideológiai szabadkurzust, mint az "átkosban" divott. Nem adok neked lehetőséget az újabb trollkodásra, ahhoz túl jól ismerlek. Nézz utána, ne kelljen mindent a szádba rágni.

6.Lenin 2017.03.22. 19:51:31

Mellesleg a születése pillanatától minden hanyatlik. Csak a mértékegység más, és
más.
Egy ideológia miért lenne kivétel?
Már valaki hadovált egyet a történelem végéről, oszt kamu volt az is. Csak szerette volna, ha kedvenc ideája lenne örök életű. A történelemnek hosszabb a kifutási ideje, hiszen nem ismerjük (?) a célt sem, ha van egyáltalán.

conchita wurst 2017.03.22. 19:52:37

@roli101: Nem volt semmilyen 6 millió. 60 millió áldozata volt a 2. vh-nak nagyjából, persze pontos számot nem tud senki.

Auswitzban a tudomány mai állása szerint 1 millió áldozat volt összesen, minden fajtából egybevéve. 30 éve még 4 millió volt ez a szám, a nürnbergi per idején meg 400 millió, plusz a szappan meg a lámpaernyő.

Valójában mindet lehetséges bizonyíték a Kreml-ben van, lévén az összes ún. gázkamra a szovjet megszállási zónában volt a mese szerint, ami rémesen érdekes már önmagában is. Honnan a fenéből tudták a nácikok előre, mi lesz a szovjet megszállási zóna, hogy a nyugati hadseregek által megszállt - ezáltal a nyugati sajtó által megtekinthető -zónákban egyetlen gázkamrát sem találtak? Mondjuk igaz ez nem volt akadálya annak hogy a szappanért is elítéljék őket Nürnbergben anno.

2017.03.22. 19:56:35

@conchita wurst: Te vagy az a tipusú emer, aki ha történetesen 500 évvel későbben születik, azt is letagadja, hogy a 20. században egyáltalán világháborúk voltak.

conchita wurst 2017.03.22. 19:59:49

@Pink Petsch: Aha ha nem tudsz semmit hozzátenni akkor anyádnak ugass!

6.Lenin 2017.03.22. 20:00:00

@conchita wurst:

Erről jut eszembe. Többen írtak elítélően az isten hitről.

Nos, egy ateista zsidó származású ember egyenrangú tagja lehet isten kiválasztott népének? Vagy őt kirekesztik automatice?

2017.03.22. 20:03:22

@conchita wurst: Egy bunkó paraszt vagy, de gondolom ezzel újat nem mondtam.
Ja, és a te kurva anyadát te tapló senkiházi baromarc.

Egy Hun Hunniából 2017.03.22. 20:12:03

@6.Lenin: nem helyileg! szellemi fejlődésileg!
megkaptad. majd odaér. talán...

Janossz 2017.03.22. 20:13:01

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: Szerencsétlen kérődző!
A net a liberalizmus maga!
Ebbe vagytok belezakkanva, hogy nem csak a ti hangotok szól rajta...
Pisti jön, beregel, véleménye van, mondja. Még az NKVD sem viszi el érte (most még).
Ha posztkomcsi ruszki propagandát nyomat (mint te pl.) azt, ha Amerikát imádja, mondhatja azt is. Azt gondolod, mindenütt így megy ez?
A te vágyott illiberális világodban az ilyesmi elképzelhetetlen.
Tehát te egy mérhetetlen aljas alak vagy, aki a liberalizmus által biztosított jogaiddal keményen visszaélve, küzdesz ellene.
Gratulálok.

Janossz 2017.03.22. 20:14:06

@Egy Hun Hunniából: Becsinált Iljics, azt hitte, bemérted!:-)

Egy Hun Hunniából 2017.03.22. 20:14:33

@6.Lenin: "Mellesleg a születése pillanatától minden hanyatlik. Csak a mértékegység más, és más."
pontosan. az Őslevesből se lett semmi amiről hadoválnak. megbuggyant pár napon belül :-)

conchita wurst 2017.03.22. 20:15:01

@6.Lenin: Az attól függ.

A zsidó nem térítő vallás, hanem kirekesztő. Azaz zsidó vallású nem lehetsz csak úgy.

Ha a fajod zsidó, az más kérdés, sok zsidó ateista. A lényeg hogy ők mondhassák meg mikor zsidók, és mikor magyarok/franciák/amerikaiak. Ha nemzsidó zsidózza őket akkor pl. amerikaiak, de ha kárpótlás kell akkor nyilván zsidók, így megy ez.

És a vallástalan zsidók is alapvetően kirekesztő fasiszták, hiszen 5000 éve élnek elszórtan és a genetikai zsidó ma is kiüt közülük, egy Jordán Tamáshoz, Presszerhez, Gesztihez nem kell egy Mengele doktor hogy lebukjanak.

Na ehhez képest a magyar genetikának 1000 év elteltével a közép-ázsiaihoz alig-alig van köze, ellenben a szomszédainktól semmiben nem különbözik. Ezt nevezik intergrációnak.

Így megy ez. Mi alapvetően nyitott, toleráns nép vagyunk ők pedig zsigerileg kirekesztő fasiszta nácik.

2017.03.22. 20:15:41

@Janossz: Ne etesd, direkt csinálja, hogy trollkodhasson.

elemes 2017.03.22. 20:16:55

"...including this statement", nem?

1. Minden általánosítás hamis.
2. Ez is.

elemes 2017.03.22. 20:17:44

@Janossz:

Birkával veszed fel a harcot...?
Ez kb akkora élvezet, mint Hodorral sakkozni.

6.Lenin 2017.03.22. 20:22:07

@Egy Hun Hunniából:

Gondoltam ,hogy mire célzol, csak nem értettem, hogy miért , ha nem tudsz válaszolni. Vagy éppen azért?

Látom ez a mérték egység se jött le az őslevesnél. Pláne, ha szerinted már a 6.
Vagy 1 ősleves volt és mi tartunk a 6. ciklusunknál? És mennyi a vége?

Janossz 2017.03.22. 20:25:47

@Pink Petsch: Etesse a zöld mező, de néha a tükröt csak meg kell mutatni a fajtájának!

6.Lenin 2017.03.22. 20:26:53

@Janossz:

Te is válaszolhatsz, Hun sajnos nem tudja a választ, csak hisz benne.
Vagy szerinted is tudni= hinni?

$pi$ 2017.03.22. 20:29:32

@sírjatok: "Kereszténység növekszik, iszlám növekszik, Ateizmus/etc csökken (arányaiban értendő mindhárom, nettó számokban mind3 nő)."

Butaság, a vallásos emberek aránya folyamatosan növekszik. Még az egyesült államokban is, pedig a fejlett országok közül az a legvallásosabb:

religionnews.com/2014/08/01/five-signs-great-decline-religion-america-gallup-graphs-church/

Nyilván tudjuk, hogy minél fejlettebb egy társadalom, minél nagyobb a jólét annál alacsonyabb a vallásosak aránya. Ahogy meg fejlődnek a társadalmak csökken a vallásos emberek aránya. Az emberek iskolába járnak, tanulnak, megismerik a világot, szakítanak a régi babonákkal.

$pi$ 2017.03.22. 20:30:28

"Butaság, a vallásos emberek aránya folyamatosan növekszik. "

Hát persze, hogy "a nem vallásos" emberekről akartam írni. :D

6.Lenin 2017.03.22. 20:34:09

@$pi$:

"szakítanak a régi babonákkal" , aztán az ideológiákkal, utána mindennel. Ezt jósolta a pacák is. Vagy tévedett?
Egy "hitét" vesztett ember miben hisz?

Janossz 2017.03.22. 20:36:56

@6.Lenin: Kéretik engem nem bevonni ilyen vitákba.
Mindenesetre a tudás fölé nem helyezném a hitet. Mert előbbi megalapozott.

6.Lenin 2017.03.22. 20:42:10

@Janossz:

Azt hittem beszélgetni szeretnél, ha már megemlítettél.
(így a legkönnyebb kitérni a válaszadás elől, régi trükk)

conchita wurst 2017.03.22. 20:48:11

'Ausztria ezer eurót fizet az első ezer önkéntesen hazautazó "menekültnek", és nagyobb figyelmet fordít a visszatérésükről szóló tájékoztatásra - jelentette be Wolfgang Sobotka osztrák belügyminiszter.'

Csak nehogy Szerbiába vagy Görögországba menjenek haza, ott nem biztonságos az Európai Bíróság szerint.

Janossz 2017.03.22. 20:54:51

@6.Lenin: Ugyan, mit tehetnék én hozzá két ekkora elme vitájához, korlátozott képességeimmel?
Beszélgessetek csak, te, meg az űrhajótörött, nem tudom én ezt követni...

conchita wurst 2017.03.22. 20:58:59

lehet megint nem norvég halász volt a merénylő:

'Following hours of speculation on social media over the identity of the now deceased attacker, Channel 4 News claimed in their seven-PM news bulletin that the killer was well known radical Islamist convert Trevor Brooks, now known as Abu Izzadeen.

Channel 4 claimed:

Yes, I have had it confirmed in the last half an hour that the suspect the police shot dead is Abu Izzadeen, formally known as Trevor Brooks, aged 41, who has had a very long history of association with Islamist extremism.'

Mi ezt is elkaptuk, mint a berlini kamionost bravó európai faszkalapok:

'Ultimately he was convicted of supporting and funding terrorism, and got four and a half years prison sentence. The last we heard, the last he was reported, was back in 2015, when he was detained in Hungary, supposedly on his way to Romania. Since then, we have not known what he's been doing'

6.Lenin 2017.03.22. 21:04:58

@Janossz:

Szerinted, ha valaki kérdez, akkor már kétségbe vonta a másik véleményét?
Vagy ez a módszere annak, ha szeretnénk megtudni mások miként vélekednek olyasmiről amiben nem vagyunk biztosak?
Vagy nálad a tuti, csak sajnálod megosztani másokkal?
Mondjuk ez a Spengler rátapintott bizonyos kényes pontokra, de már sokan mások is, és lesznek is még, akik más okokat fognak "jósolni", pedig tiszta sor, hogy egyszer minden véget ér. Aztán jó pofára esnénk, ha kiderülne a valódi (elkerülhetetlen) ok is, vagy nem.
Szerinted?

Void Bunkoid 2017.03.22. 21:22:02

Itt mindenki hülye, csak én vagyok helikopter.

Buták vagytok. Nagyon is jól tudhatnátok, nem is olyan rég is megmondta Gothmog, hogy az emberek korának vége. Eljött az orkok ideje! :))))))))

6.Lenin 2017.03.22. 21:29:11

@Void Bunkoid:

Végre!

Annyival szeretném kiegészíteni, hogy ez 3451. 6. 23-án de. 10:24:32-kor fog bekövetkezni pontosan.
Na, most már mindenki nyugodtan mehet hunyni, van még idő addig. Holnap még érdemes (?) felkelni.

Janossz 2017.03.22. 21:34:40

@6.Lenin: Szerintem a világ változik. Száz év alatt sokat.

6.Lenin 2017.03.22. 21:42:22

@Janossz:

Ki gondolná? Ennyi?
Szerintem eddig is állandóan változott, nem is kicsit, pláne az utolsó száz évben, vagy ki tudja. attól függ, mihez mérjük. Lehet, hogy az 5. ciklusban (Hun szerint) gyorsabban, szerintem meg lassabban, de a 6.-ban behozzuk a lemaradást.

6.Lenin 2017.03.22. 21:50:54

Talán még annyit, hogy ez a cezaromán Orbán egy nagy spíler, előre látta, hogy neki jönni kell, pont most van az ideje.
Mi a toszt akar akkor ez a sok kis mikropárt?

Hé fijjúk! Ez most nem a ti időtök lesz. Megint elcsesztétek.

Ez most a cézárok ideje. A Nyugat meg pont most hanyatlik. Nekik nyekk.

leapyear 2017.03.22. 21:52:25

Nem tudom, hogy minek az előretörése az ijesztőbb, a vallásosságé, vagy az ateizmusé. Hosszú távon mindkettő megőríti az embereket és szétzilálja a társadalmakat.
A liberalizmus csak értékekkel rendelkező emberek társadalmában áldás. Erkölcs és morál nélkül a szabadság helyett csak szabadosság lesz belőle, káosz, fertő, bűn. Ahogy történik most is.

$pi$ 2017.03.22. 22:13:31

@leapyear: "az ateizmusé. Hosszú távon mindkettő megőríti az embereket és szétzilálja a társadalmakat."

jah. az őrült ateisták, akik szétzilálják a társadalmat. :D

2017.03.22. 23:45:54

@6.Lenin: neki megmondták a hangok a fejében,tehát biztos!

toportyánféreg 2017.03.22. 23:56:01

akárhogy is, én megvárom a következő ciklust

next please

2017.03.23. 00:06:42

@conchita wurst: részigazság. A zsidókat a rómaiak szórták szét , majd a kereszténység államvallássá válásával célkeresztbe kerültek. Namost kònnyen kirekesztô lesz az a vallás, melynek tagjait üldözik.
Korábban a zsidó annyira nem volt kirekesztő, hogy a honfoglaló törzsek türk tagjai zsidó vallásúak voltak.
Upsz!
Annyira nem lehetett kirekesztő, ha a késő-ókor, kora középkor vándorkereskedői ma arabok átvették és módosították. Mohamed...
Amùgy sem lehet egy vallás terjeszkedő, ha szerepe az egybentartás, miközben a környezetük az elpusztítására tör. Egyiptomtòl mezopotámiáig, a rómaiaktól az európai keresztényekig...
Azért milyen visszás, hogy a poszt római ketesztények Jézus megölésével vádolják a zsidókat, miközben a rómaiak végezték ki...lázadás szításáért.
Vallási ügyekben ugyanis a rómaiak nem voltak kompetensek. Akkor Jézust a zsidóknak kellett volna halálra ítélni. Lefejezni, vagy halálra kövezni. Lásd Keresztelô Jánost. A kereszténység igazi alapítóját.

tnsnames.ora 2017.03.23. 03:02:40

* Nagyszerű írás, köszönet érte. Sokkal remekebb és fontosabb elemzés, mint a kommentszekcióból következtetni lehetne erre. ;)
* Az ember legszívesebben rohanna, hogy azonnal elolvassa Spengler hatalmas művét, érdemben belelásson elemzői boszorkánykonyhájába. A 90-es évek elején, amikor megjelent magyarul, sajnos csak az első kötetig jutottam el olvasásában. Azóta is elolvasandó listámon van/maradt.
* Egyetlen kifejezést hiányoltam csak a posztból ("szinkretikus katyvasz" témában, az ezotéria említése mellé), ez pedig a "new age", ami itthon is tombolt rendszerváltás környékén, míg az ezotéria el nem söpörte a nagyobb lendületével.

Mercel 2017.03.23. 04:52:29

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ:

Nagyon beteg dolgokat hordtál össze megint...
A gazdáid mivel etetnek?
A likvidálás szóval viszont óvatosan bánnék bérenckém.

Mercel 2017.03.23. 04:53:48

Ez egy nagyon érdekes poszt volt, köszi.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.23. 06:16:55

@Janossz:

A net nem a liberalizmus, hanem a szabadság.

Az internet eredeti célja mi volt? (Mármint miután kikerült a katonai területről.) Az, hogy hatékony: liberális propagandaeszköz legyen, melyet az ellenérdekelt felek nem tudnak leállítani. De a tőke pénzéhsége ezúttal a nép érdekét segítette elő: a számítógépes technika hihetetlen árcsökkkenése lehetővé tette, hogy a nép átvegye az internet feletti hatalmat. S ez alig 10 év alatt ment végbe.

Most pedig a liberális világelit pánikban fetreng: hogyan tudná valahogy visszavenni a netet a néptől? De nem megy, nem tudja, s az egyes próbálkozások – lásd gyerekpornó, terrorizmus, stb. elleni “harc” – átlátszóak, s mindenki számára világos a rendszerurak igazi szándéka.

Azaz napjaink fontos eredménye: az internet megalkotói ellen fordult: liberális propagandaeszközből a népi, antiliberális szabadságeszmék hatalmas fegyvere lett.

Szóval ezt a csatát csúnyán elbukták a liberálisok...

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.23. 06:17:36

@Mercel:

Mi a gond ezzel a szóval? A rossz megszüntetése mióta rossz?

nu pagagyí 2017.03.23. 06:21:44

Én nem hiszek abban, hogy előre determináltak a dolgok. Ami hasonlít valami múltbeli dologhoz, az sem ugyanaz. A történelmi tanulságok beépülnek az emberek cselekedetébe, ezért a jövő sosem lesz olyan, mint a múlt.

nu pagagyí 2017.03.23. 06:25:47

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: Én is biztos vagyok abban, hogy Isten azonnal elrendeli az atomcsapást, ha elolvassa a kommentedet. Megretten saját művétől, ha látja milyenné fajzottál.

midnight coder 2017.03.23. 06:48:16

@Könnyen elkaptuk, uram!: Azért a zsidók elég rendesen irtották a nem zsidókat, legalábbis az Ószövetség szerint. És bizony, zsidónak ugyanúgy születni kell mint árjának. Mohamed pedig nem a zsidók vallását nyúlta le, hanem a keresztényekét, ami már nem foglalkozik a származással.

midnight coder 2017.03.23. 07:14:40

Alapvetően soha nem csak egy civilizáció létezett. Az egyiptomi civilizáció ott volt a rómaiak idejében is (emlékezzünk csak Kleopátrára), és amíg mi itt hadakoztunk a törökökkel, addig kínában, japánban, stb. is zajlottak az események. Ma sem csak a mi civilizációnk létezik. Ma épp az zajlik, hogy a nyugati civilizáció központja épp átköltözik az USA-ból Kínába, míg előzőleg nagyon sokáig Európában volt. Ugyanakkor a nyugati civilizáció árnyékában lezajlott egy népességrobbanás, méghozzá olyan emberek részéről, akik soha nem voltak részei a nyugati civilizációnak. Ami pedig még rosszabb: ezt a népességet erősen megfertőzte egy meglehetősen pusztító vallás: az iszlám. Ez önmagában is képes nyomorba dönteni egy népet, ugyanakkor minél nagyobb a nyomor, annál inkább virágzik. Jelenleg ezek az emberek fenyegetik leginkább az európai civilizációt, ami amúgy is eléggé gyenge, és folyamatosan gyengül, kb. mint Egyiptom a görögök idejében.

Közben pedig folyik egy technológiai váltás is: ahogy anno a vadászatot felváltotta a mezőgazdaság, vagy ahogy bekövetkezett az ipari forradalom, úgy lép be a képbe most a robotizáció és a globalizmus. Ezek pedig elkerülhetetlenül is társadalmi változásokhoz fognak vezetni: hogy mifélékhez azt elég nehéz lenne megjósolni.

És mindezek mellé jön még egy globális felmelegedés, és pár más környezeti probléma is, lásd Pl. tengerek elszennyezése.

Lesznek még érdekes dolgok ezen a bolygón a közeljövőben, de ennek nem feltétlenül lesz túl sok köze a filozófiához.

nu pagagyí 2017.03.23. 07:17:18

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: "Most pedig a liberális világelit pánikban fetreng: hogyan tudná valahogy visszavenni a netet a néptől?"

Nem tűnt még fel, hogy az internetet legdurvábban az illiberális hatalmak korlátozzák? Erdogan egyik első lépése az önpuccs vajon mi volt? Szerintem, neked is inkább az észak-koreai interneten kellene vitézkedned.

Természetesen az internet is alkalmas a manipulációra, amit te pontosan tudsz, hiszen hataloméhes maffiózók fizetett zsoldosaként terjeszted a magadra és mindenkire kártékony szövegeket. Remélem eljut oda az internet, hogy a reklámokhoz hasonlóan fel kelljen majd tüntetni, hogy fizetett tartalomról van szó, nem pedig saját véleményről. Te belülről ismerheted az orosz trollgyárat, megoszthatnád velünk a tapasztalataidat. Például azt, mennyiért vagy hajlandó hülyének lenni?

nu pagagyí 2017.03.23. 07:32:37

@midnight coder: Nem kell az iszlám ahhoz, hogy egy népet nyomorba döntsenek, elég hozzá egy lelkiismeretlen diktátor.
Abban igazad van, hogy átrendeződés zajlik, a kínaiak által vezetett Ázsiába kerül a világ központja, de mit jelent ez? A világ feletti befolyást tartósan nem fegyverekkel, hanem a kereskedelem révén lehet megszerezni. Utóbbi együtt jár a világ további globalizációjával, ami szerintem visszafordíthatatlan folyamat. A fejlődés iránya az emberiség egységesülése, mindenféle kapálózás ellenére. Az új világrendet nem a Nyugat, hanem a Kelet fogja diktálni, ha a Nyugat nemzetállami acsarkodásba süllyed. Ez a tét és nem állunk jól. Bár én cseppet sem félek a kínai dominanciától, mert az csak akkor következhet be, ha itt szarabb lesz, mert a Nyugat képtelenné válik arra, hogy diktálja a fejlődést. A szart meg jobb ha lecseréli valami más.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.23. 08:25:53

@nu pagagyí:

Nem támogatom, hogy a liberális álhírek meg legyenek jelölve. Jelölés nélkül is felismeri őket a kisember.

2017.03.23. 09:00:32

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: "Szóval ezt a csatát csúnyán elbukták a liberálisok... "

Azért ebbe ne legyél biztos... léteznek helyek ma is, ahol simán megnyomják államilag az internet off gombját, pl; kína. Az ottani internetet én inkább intranetnek nevezném, közelebb áll a valósághoz. Hazánkban is történtek kísérletek, lásd kuruc elérhetetlenné tétele. A megfogalmazás nem mindig polkorrekt, és a legnagyobb probléma hogy nincs kontroll felette. Meggyőződésem hogyha nagyon akanák, lekapcsolhatnák az egész netet, de attól félek az internet már nem a szabadság jelképe, hanem ama kis szelep, ami minden társadalomnak kellett ahhoz, hogy levezesse a gőzt. Amig otthon a kényelmes fotelodból vívod a virtuális forradalmat a virtuális száddal, addig sem kell a hatalomnak fosnia attól, hogy lámpavasra kerülnek. Persze gondolatrendörség csapatai figyelnek, és rúgdossák rá az ajtókat arra, aki túlmegy egy bizonyos határon. Szal alapvetően én az internetben nem a szabadságot látom, hanem egy gumiszobát, amit bizonyos határok között igénybevehetsz, ha nagyon mérges vagy.

nu pagagyí 2017.03.23. 09:25:44

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: Nem hinném, hogy téged a tények befolyásolhatnak, úgyhogy nem is foglalkoztat téged, mi igaz és mi nem. A legrosszabb persze az, hogy már magad sem tudod, mikor hazudsz és mikor mondsz igazat.

dr. mesterséges színezék 2017.03.23. 09:34:57

Ha felvetnénk, hogy az írott történelem minden kora - bármilyen ideológiával volt is díszitve és indokolva - a pénz, mint biztonság, mint további hatalomforrás birtoklása körül forgott, akkor egy picit erodálnánk az egész jóslatrendszer alapját, ezért inkább ne tegyük!

Voznyák Pista2 2017.03.23. 09:51:35

Spenglernek igaza van.
A társadalmak fejlődése ciklikus.
Most azonban érdekessé teszi a dolgot, hogy az újkor kezdetétől a játszótér már globális.
A technológia, pedig végtelenül felgyorsította az információcserét.
De a tudomány továbbra sem mindenható. Sőt, több a kérdőjel, mint régen, egyszerűen azért, mert távolabbra látunk a szó átvitt, és közvetlen értelmében is.

A nagy eszmék idealizálnak, hogy aztán bebizonyosodjon, hogy hosszútávon fenntarthatatlan az érvényesítésük. Figyelemre méltó, hogy a Marxizmus magasztos eszméiből mi lett. Miért ? Mert az emberi hatalomvágy, kapzsiság és hamis küldetéstudat, (a hatalmi pozíciókban (már önmagában az, hogy léteztek rettegett hatalmi pozíciók, kudarc volt)) és az egyéni érdekeltség hiánya (alsóbb hatalmi szinteken) rombolta porig.
Mi magunk vagyunk alkalmatlanok arra, hogy boldog társadalmat építsünk. Mert ennek tönkretételén dolgozik szorgalmasan az elit, és a plebs is , ha nem is mindig tudatosan.

Lássuk be, hogy az idealizárt társadalomról formált fikciók, (liberalizmus, marxizmus) bár morális értelemben megkérdőjelezhetetlenek, éppen az emberi természet hibái miatt megvalósíthatatlanok.
Én úgy gondolom, hogy valamiféle egyensúlynak kellene kialakulnia, ami a különböző társadalmi rétegek közötti átjárást biztosítja, teret ad, az egyéni érdekeken alapuló motivációknak, de erős kézzel egyben tudja tartani a társadalmat is.
Ez azonban nehéz ügy, mert az egyensúly mindíg eltolódik valamilyen irányban.
Most a pénz az úr, a hatalmas vagyon felett rendelkező befektetői csoportok ha nem is közvetlenül, de irányítanak. Egyszerűen azért, mert meg van rá a potenciáljuk. És ki ismer olyan embert aki a ziccert nem lövi be, ha arra alkalma van.
Azért is tetszett ez a cikk, mert különös aktualitása van, most a globális túlnépesedés, és a migráció kapcsán. Nagy összegbe lefogadom, hogy ez lesz az utolsó szeg a liberalizmus koporsójában. Miért ? Mert sem a migránsok felől, sem a befogadók felől nincs meg a potenciál, hogy a multikulti liberális eszményképe működjön. Ez feszültségekhez, robbanásokhoz fog vezetni.

Anna King 2017.03.23. 10:33:14

@wowerman: honnan vagy ilyen jol ertesult? Mindig csidaltam azokat akik ekkora mellennyel mernek allitani valamit amire evmilliok ota nincs valasz. Kicsit nagy arcod van

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2017.03.23. 10:53:27

"Paulo Coelho könyveit minden háztartásban" Sem az én sem az egyenesági családtagjaim otthonában nincs C. könyv.

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2017.03.23. 11:00:59

@Janossz: "A net a liberalizmus maga!"

én ugy tudtam, hogy mindenféle hálózatba kötött hardverek a net de ezek szerint egy ideológiát köttettem be.

Ravasz Figyelmeztetés 2017.03.23. 11:03:28

Érdekes, hogy én is most olvasom, illetve folyamatosan, már évek óta, merthogy nem könnyen adja magát azért, elég vaskos mű.

Tetszett az írás, de mondjuk pár idevágó idézettel még hangsúlyosabbá lehetett volna tenni, gondolok itt a nagyvárosi emberre, a szellemi nomádra, meg az intelektuellre, aki világbékéről és toleranciáról papol, miközben csak még nagyobb szenvedést okoz ezzel, beengedve a barbárokat, illetve a korra, amikor már elvesztette az ember a kedvét a szaporodásra, nem teljesen evidens dolog házasodni és gyereket nevelni. Ezek is mind nagyon elevenbe találnak manapság.

eßemfaßom meg áll · http://tahobloggerek.blog.hu 2017.03.23. 11:08:16

@Janossz: "Mindenesetre a tudás fölé nem helyezném a hitet. Mert előbbi megalapozott. "

Azért ez a megalapozottság nem mindig örökérvényű, ugye volt olyan akikor mindenki tudta megalapozottan, hogy a nap a föld körül kering, hogy a legkisebb alkotóelem az oszthatatlan atom, aztán később kiderült, hogy mégsem.Szóval a megalapozottsághoz mindig tedd hozzá, hogy "a tudomány jelenlegi állása szerint"

Lexa56 2017.03.23. 11:14:24

Jó poszt, köszönöm. Végre valaki nemcsak beszél erről a könyvről, hanem el is olvassa.

2017.03.23. 12:53:35

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: Akkor nem értetted meg, ahogy a mai világból sem értesz nagyjából semmit. Minimum a 35 évvel ezelőtti kelet-európai korszkan élsz, azt keresed most (Bulgária nem véletlen), azután vágyódsz, és ezért szurkolsz teljes erődből Orbán illiberalizmusának.

Andy73 2017.03.23. 13:40:04

"Míg a cezarizmust elég könnyen el tudjuk képzelni, valamiféle széleskörű, primitív népi keresztény reneszánszot egyelőre nehéz magunk előtt látni, de Spenglernek a korábbi közhangulattal szemben tett jóslatai is bejöttek."

Esetleg a Hit Gyülekezete? Az elég jól szerepel például az ATV-n, a balliberális értelmiség csatornáján, amelyik elég közel áll az index és a bloggereinek szellemeségéhez is.

A közmédián meg elég nagy szerepet kapnak a hagyományos keresztény felekezetek és a képviselőik is.

Vagyis az ateista, teljesen vallástalan korszaknak vége lett a rendszerváltással, azt csak a kommunista diktatúra erőltette. Azóta sokan visszatértek a vallásos gyökereikhez, mások pedig újabb kisegyházakhoz, szektákhoz csapódtak.

De ez csak a sajátos magyar, ill. kelet-európai helyzet, amely eléggé eltér Nyugat-Európától és Amerikától, ott is minden országnak meg vannak a sajátos hagyományiai. A franciákra például tényleg jellemző, hogy ott eléggé visszaszorult a katolikus egyház a francia forradalom után, és ott a muzulmánok lassan többségbe kerülnek a vallásos emberek között. De az olaszoknál, a sógoroknál és a németeknél még mindig elég sokan vallásosak, az USÁ-t meg eleve vallásos puritánok alapították, és az amerikaiak többsége még mindig vallásos, különösen vidéken.

Úgyhogy nem kell általánosítani. A katolikus egyházat sem kell félteni. Lehet, hogy Európában csökken a gyakorló katolikusok száma, de világszerte rohamosan növekszik. Néhány évszázaddal ezelőtt szinte csak Európában voltak keresztények, azon kívül csak a misszionáriusok, ma már a keresztények többsége Európán kívül él.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.23. 14:43:06

@nu pagagyí:

Nagyon ritkán szoktam hazudni, akkor se közéleti kérdésekben. Nem vagyok profi politikus, nincs szükségem hazudozásra, mivel civilként simán leírhatom a tiszta igazságot, bármilyen taktikai szempontok figyelembevétele nélkül.

2017.03.23. 14:44:04

@Andy73: Az a baj az elméleteddel, hogy úgy gondolod, hogy mivel Kádár Magyarországján erőltették az ateizmust, ez minden más kelet-európai országban igy volt.
Tévedsz.
Lengyelországban a vallás szerepe a kommunista időszakban is hatalmas volt, államilag sem üldözött. Hogy Romániáról ne is beszélkünk, ahol az ortodox vallás a második államalkotó tényező volt, és ma is igen jelentős a befolyása. Ceausescu egyáltalán nem üldözte az ortodoxiát, az ország legnagyobb vallási irányát, hanem ellenkezőleg.
Ugye, azt nem gondolod komolyan, hogy egyedül a római katolikus egyház jelenti a kereszténységet?

2017.03.23. 14:45:29

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: Khm, illetve leirod azt, amit te igaznak gondolsz, akkor is, ha atények ennek ellentmondanak. Igaz, ez sosem zavart.

2017.03.23. 14:46:33

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: Mno, és mely rendszerek teszik ezt előszeretettel? Igen, az illiberálisok.

2017.03.23. 15:05:16

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: A görögök, a rómaiak, a kelták ezt erősen vitatnák ... de még az "államalapitó magyarok" is.
De téged ugye, a tények sosem zavartak ....

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.23. 15:10:49

@Pink Petsch:

Orbánt támogatom abban, hogy megpróbálja kritizálni a rendszerváltás logikáját, s igyekszik alternatívákat keresni a rothatdó, liberális modellel szemben.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.23. 15:11:39

@Pink Petsch:

Nem, nem vitatnák, minden kultúrában, ahol többistenhit van, megvolt a kezdet képzete.

2017.03.23. 15:46:54

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: Ahham, és a fa meg az erdő .... Orbán szimplán opportunista. Úgy '88-tól másfél évtizedig nagyobb liberálist tőle, az egész Magyarországon nem találtál. Aztán váltott, mert úgy gondolta, a népnemzeti jobban bejön megvezteni az olyan Bircácat, mint te is ... most meg már szimplán csak egy oligarcha-atyuska, reflektálva Kádárra. Kádár viszont legalábbb nem lopott.

2017.03.23. 15:48:06

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: Hát persze, hogy nem vitatnák, csak buliból voltak harcok a többistenhivők között egyik vagy másik istenség hiveinek sorában.
Idióta baromja, ami vagy.

Andy73 2017.03.23. 15:48:49

@Pink Petsch: A kérdésedre válaszolva: nem írtam ilyet, nem tudom honnan veszed. Nem csak a katolikusokról írtam, hanem a puritánokról is, meg a hitgyüliről is. A németeknél se csak katolikusok vannak, inkább csak délen, a bajoroknál meg a sváboknál.
A katolikus egyházat csak azért említettem külön is a végén, mert a blogger is kiemelte - a tudománnyal párhuzamosan - eléggé lesajnálva mindkettőt. Magyarországon mindenesetre a katolikus a legnagyobb felekezet, és világszerte is, de sok kisebb protestáns felekezet is van, akik szintén keresztények - azt hittem, ez evidens neked is.

2017.03.23. 15:56:25

@Andy73: Mert mintha feltételezted volna, de ez mindegy is, ha nem igy tetted, akkor oké.
Viszont az alap áll. Az ateizmust nem minden ex-kommunista kelet-európai országban erőltették, igy hát ....

Andy73 2017.03.23. 16:04:55

@Pink Petsch: Egyébként azt sem írtam, hogy mindenütt ugyanaz volt a helyzet Kelet-Európában, mint Magyarországon, csak általánosságban voltak hasonlóságok. A SZU-ban és az NDK-ban még nagyobb volt a vallásüldézés, mint Magyarországon. A lengyeleknél lehet, hogy kisebb, de azért Wojtilának is meggyűlt a baja a kommunistákkal még krakkói érsekként és pápaként is. Inkább arról volt szó, hogy a lengyeleknél erősebb maradt a vallásos ellenállás, de azt te sem gondolhatod komolyan, hogy a kommunista vezetők támogatták az egyházat - ha igen, akkor tévedsz. Egyébként nem vagyok vallástörténész, és itt nem is akartam jobban belemenni a részletekbe az összes európai országnál. Éppen azt hangsúlyoztam, hogy minden országnak megvan a saját történelme ezen a téren is.

2017.03.23. 16:31:57

@Andy73: Khm, de kb. ezt irtad egybemosva a kelet-európai ex-kommunista államokat: "De ez csak a sajátos magyar, ill. kelet-európai helyzet, amely eléggé eltér Nyugat-Európától és Amerikától"
Ha a lengyeleknél akkora lett volna a vallásüldözés, mint feltételezed, Wojtila érsek sem lehetett volna ... és nem az istenhite miatt gyült meg a baja a karhatalommal, hanem, mert belemászott a közéletbe.
Romániáról meg egy szót sem irtál .... pedig ott államvallás volt az ortodoxia.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.23. 18:38:11

@Pink Petsch:

Orbán jelenlegi tevékenysége a pozitív, kit érdekelnek múltbéli ténykedései?

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.23. 18:39:32

@Pink Petsch:

Állításod igaz, de nem cáfolja azt, amit én írtam. Kicsit gondolkoznod is kéne, nem csak fújni a Pártközpont lemezét...

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.23. 18:44:02

@Andy73:

Lengyelországban a kommunista rezsim gyakorlatilag nem bántotta a katolikus egyházat, megmaradt az egyház teljes hálózata.

Ez volt a lengyel kommunizmus egyik sajátossága. Plusz még 2 sajátossága volt:
- a szabad utazás (Mo-on ez csak 1988-tól lett lehetséges),
- a termelúőföldek magánkézen hagyása, azaz ott abbahagyták a kollektivizációt, csak a nagybirtokosok földjét vették el.

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.23. 18:46:43

@Pink Petsch:

"Az ateizmust nem minden ex-kommunista kelet-európai országban erőltették"

De, igen, csak más-más módon és mértékben.

A két véglet Albánia és Lengyelország.

Albániában minden vallást betiltottak.

Lengyelországban meg a katolicizmust nem üldöztek, leszámítva a katolikus közéleti szervezeteket.

A szovjet rendszer erősen közle volt az albánhoz, de azért olyan messzire mégse ment.

A magyar valahol középen volt.

2017.03.23. 21:31:54

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: Ja, szóval le van szarva, ha egy tolvaj-rabló-opportunista senkiházi volt még tegnap .... ha ma már egyetért veled, akkor minden oké?
Azt a kurva anyját annak a jellemtelen, senkiházi pofádnak! A te fajtádat még Sztálin is minimuim Szibériába küldte volna.

2017.03.23. 21:33:17

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: Romániáról meg még az életedben nem hallottál, mi, te hülye fasz?

2017.03.23. 21:42:36

@MaxVal BircaMan ELEMZŐ: A Pártközpont nézeteid legfeljebbb te nyomod itt, te csicska ...
Egész életedben egy csicska voltál, most az életed vége felé, már képtelen vagy változni ... sajnálatos módon hozzáférsz az internethez. Pedig mindenkinek jobb lett volna, ha a sztálinista szemléledettel nem Bulgáriába, hanem Szibériábba vonultál volna vissza, Wifi-mentes övezetbben ....
De a liberalizmus nevében, amit annyira gyülölsz ....kész vagyok kiállni amellett, hogy az idegeteg agymenésédeit, amelyeket liberalizmus ellen teszel, megtehesd, bármilyen körülmények között. És leginkább, retorziók nélkül okádhatod a mérget. Szerencsére, 99,99%-bban, akik téged olvasnak, kiröhögnek.
Nem érted a különbséget, ugye? Tudom, hogy nem .. a sztálinista mentalitásod nem enged neked ilyet ... értelmet!

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.24. 05:53:00

@Pink Petsch:

Aki jót cselekszik, azt szerinted rossznak kell tartani azért, mert korábban hibázott?

MaxVal BircaMan alszerkesztőhelyettes · http://www.bircahang.org 2017.03.24. 05:55:04

@Pink Petsch:

A nagy helyzet az, hogy csicska sose voltam, még akkor se, amikor volt kedvenc pártom. Ez a nagy helyzet, bármennyire is nehéz ezt neked feldolgoznod: mindig független gondolkodó voltam...

törzsmókus 2017.03.24. 10:46:21

@Pink Petsch: az alapvető zavar szerintem ott van, hogy összekevered a kétféle isten-fogalmat (amúgy némileg birca is).
Van az isten, köznévként, kisbetűvel. Ebből per definitionem több van, minden régi kultúrának egy vagy még gyakrabban sok.
Aztán van Isten, tulajdonnévként, akit csak kommunista megszokásból írnak néha kisbetűvel. Ő a három ábrahámi világvallás (és pár kisebb) szerint az ontológiai végtelen (*szólj ha ezt nem érted), minden dolog kezdete és oka, per definitionem Egy. A kereszténység szerint egyébként ő jó, szeret, és a világba jött, hogy megváltson - de ez a téma szempontjából már mellékszál...

törzsmókus 2017.03.24. 10:47:43

@törzsmókus: (kétségtelenül van a kettő között átfedés)

Viragdemon 2017.03.25. 06:42:06

JP Sears nem éppen találó illusztrációnak az ezoterikus-vallási katyvaszhoz szerintem - képileg oké, de ha hozzávesszük a szöveget is, ami tartozik a képhez, akkor már nagyon nem.

Viragdemon 2017.03.25. 06:42:55

@Viragdemon: mármint a srác szövegét :)

2017.03.28. 18:06:50

Bármibe bele lehet magyarázni bármit. Ez is olyan. Egészségére!

Pista70 2017.07.11. 21:13:13

Ezt a jóslatot kihagyni a bejöttek listájából súlyos hiba.

nepesedes.hu/drupal/node/36
süti beállítások módosítása